جـهـنـم چـگـونـه اسـت… جهنم دره کجاست؟ عذاب جهنم یعنی… آیا بهشت و جهنم همین دنیاست؟

جـهـنـم چـگـونـه اسـت… جهنم دره کجاست؟ عذاب جهنم یعنی… آیا بهشت و جهنم همین دنیاست؟

بنام خدا

جـهـنـم چـگـونـه اسـت… 

What is hell


آیـا جـهـنـم تـصـوری اسـت ، از مکـانـی ناشـنـاخـتـه ؟

بهشت و جهنم کجاست ، آنسوی کهکشان ها یا در همین دنیا

آیـا جـهـنـم مکـانی اسـت نـاشـنـاخـتـه یـا دوزخ در ایـن دنـیـا اسـت؟


یا ایـن شکارچیان، هـمـان مـامـوران عـذاب دوزخ هـسـتـنـد،

که به دیـدن آنهـا عـادت کـرده ایـم؟

بررسی ماهیت جهنم و تناسخ ارواح

ایـنـجـا دوزخ اسـت یـا بـرزخ، یـا هـیـچ کـدام نـیـسـت؟


یـا عـالـم اسفـل کـه زنـدگی در آن بـسـیـار سـخـت اسـت؟

جهنم یعنی چه؟ جهنم چگونه است...

آیـا ایـن هـمـان عـالـم اسـفـل جـهـنـم اسـت؟


یـا زنـدان و مـحـبــس تـاریک ،

 آیا مـامـوریـن و شکـنـجـه گـران زنـدان،

هـمـان مـامـوریـن عـذاب جـهـنـم هـسـتـنـد؟

برزخ , دوزخ , دوزخی , جهنم, جهنمی...

مـامـوریـن زنـدان مـامـوریـن بـرزخ یـا دوزخ هـسـتـنـد؟ یـا هـیـچ کـدام…


آیـا ایـن بـیـچاره، کـه دسـت و پـایـش بـسـتـه شـده،

تـقـاص اعـمـال زشـت زنـدگی خـود را پـس مـی دهـد؟

آیـا ایـن افـراد مـلـعـون و روانـی و گـمـراه،

هـمـان مـامـوریـن بـی رحـم عـذاب جـهـنـم انـد؟؟

دوزخ کجاست؟ و جهنم چگونه است؟ مجازات ستمکاران چیست؟

این صحنه واقعی است… مامورین عذاب جهنم چه کسانی هستند؟


آیـا “جـهـنـم” در کهکشان هـاسـت…

و عـالـم امـوات ، تـنـهـا پـس از مـرگ اسـت!

دوزخ یعنی چه؟ ساکنین جهنم کیستند؟

جـهـنـم ، بـهـشـت ، دوزخ و بـرزخ کـجـاست و چگـونه اسـت؟


یا دوزخ و مـجـازات گـنـاهـکـاران،

در آتـش سـوزی مـهـیـب جـنـگــلـهـای اسـتـرالـیـا اسـت…

جهنم کجاست و چگونه است

آیـا بـهـشـت و جـهـنـم هـمـیـن دنـیـاسـت؟؟؟


  آیا دوزخ طـبـقـه زیـریـن جـهـان هـسـتـی اسـت؛ 

 کـه گـنـاهکاران ، در حـسـرت زشـتکـاری گـذشـتـه،

سـر در گـم و بـدهـکـار، در آب و آتـش هـسـتـنـد… 

این زندگی پست جهنمی ، عده ای قلیل میگویند برزخ در این نزدیکی است...

عـده ای می گویند: زنـدگـی در طـبـقـه زیـریـن جـهـان هـسـتـی هـمـان زنـدگـی در جـهـنـم اسـت…


مـامـوریـن عـذاب جـهـنـم ، چـطـور و چـه شـکـلـی هـسـتـنـد؟

آیـا بـه ایـن شکـل؟

قیافه و نمای مامورین دوزخ

مـامـوریـن دوزخ چـه شـکـلـی هـسـتـنـد قـیـافـه


 یا شکـنـجـه گران جـهـنـم، مـوجـوداتـی مـلعـون و گـمـراهـنـد ،

کـه مـیـلـیـونـهـا نـفــر را شـکــنـجـه و کـشـتـنـد…

مخلوقات خدا به دست هیتلر و عده ای شیطان انسان نما، عذاب و مجازات شدند...

کسی نمی داند مامورین مجازات جهنم چه شکلی هستند؟

آیا هیتلر، شمشیر خدا برای مجازات گناهکاران بود؟


آیا ایـن مـنـطـقـه جـنگ… زمـانـی از مـنـاطـق جـهـنـمـی بـوده؟

منطقه جهنمی کجاست

مـنـظـور از مـنـطـقـه جـهـنـمـی دوزخ چـیـسـت؟

یـا ایـنکـه “جـهـنـم” نـقـطـه ای دور دسـت اسـت، کـه پـس از مـرگ بـه آنـجـا مـیـرویـم…

یـا هـر چـه گـفـتـه شـد؛ تـنـهـا بـاریکـه بـرزخ اسـت و جـهـنـم وحـشـتـنـاک تـری در جـایـی دیگـر در انـتـظـار سـتـمکـاران اسـت. و یـا هـیـچـکـدام… تـنـهـا آنـچـه کـه یـقـیـن داریـم ایـن اسـت کـه هـر سـتـمـکـاری بـه مـجـازات زشـتـکـاری خـود مـیـرسـد، و هـیـچ ظـلـمی بـی جـواب نـمـی مـانــد ایـن تـجـربـه هـزاران سـالـه بـشـر اسـت.


 بـراسـتـی جـهـنـم چـگـونـه اسـت؟ نـظـریـات گوناگون را ؛

 بـا تـصـاویـر و عـکـس هـایـی از جـهـنـم بـیـان مـی کـنـیـم. 


ظاهـرمـارهـای جـهـنـم چگـونـه اسـت؟

عـده ای مـارهـای دوزخ را ایـنـطـور توصـیـف کـرده انـد…

برداشت های گوناگون از جهنم

طـرز تـوصـیـف هـر دو طـرف از اهـل جـهـنـم و مـارهـای جـهـنـم.


عـده ای دیگـر نـیـز می گویـنـد:

مـارهای جـهـنـم هـمـیـن مـارهای عـالـم وجـود هـسـتـنـد!!

ایـن تـصـویـر واقـعـی اسـت…

گفته های طرفین در مورد مارهای جهنم را کنار هم بگذاریم

مـارهـای جـهـنـم چـه شکـل و شـمـایـلـی دارنـد…


و اما احـوال هـیـولاهـای جـهـنـم چگـونـه اسـت.


هیولاهای جهنم از این هم ترسناک تر هستند!!

این یک هیولای دوزخ نیست، یک تصور خیالی از آن است.

هیولاهای جهنم چگونه است

هیولاهای جهنم ، ترسناک تر از این هستند…


 و بـه گـمـان عـده ای دیگـر،

عـکـس زیـر هـمـان هـیـولای وحـشـتـنـاک جـهـنـم اسـت؛

بـا ایـن تـفـاوت کـه ایـن تصویـر واقـعـی است؛

و این موجود ترسناک ، هم اکنون روی زمـیـن زنـده اسـت.

تصویر حشره ای واقعی که بزرگنمایی شده…

میگویند: اگر یک روح گناهکار، در جسم پشه ای کوچکتر از این  برود، فقط ملاقات این هیولا برایش کافی است تا به اشتباهاتش پی ببره؛ چه برسه به زنده زنده خورده شدن…

میگویند: این هیولای جهنم و میلیاردها هیولای شکارچی دیگر، مثل کوسه و مار و عقاب و گرگ و پلنگ و … هم اکنون زنده اند و همین الان، در گوشه ای از این کره خاکی زندگی می کنند…

جهنم چگونه است؟

تصوری از هیولاهای “جهنم چگونه است”؟


این سئوال دیرینه بشر

.

دندانها و چنگال مامورین جهنم چگونه است؟

.

بوفالو زنده است

.

ایـن فـیـلـم را حـتـمـا بـبـیـنـیـد..


نمی دانیم آیا این مار، یک مامور مجازات عالم اسفل است؟

حیوان تیره بخت چه وحشتی کرده، چشمانش از حدقه بیرون زده

واقعا هم وحشتناکه و دردناک…

آیا این مار ، مامور جهنم است

موجودات جهنمی ، تصاویر مامورین جهنم چگونه است؟


آیـا آتـش جـهـنـم و دوزخ گـنـاهکـاران ایـنـجـاسـت؟

آتش جهنم

آیا آتش جهنم گناهکاران اینجاست؟


یا در همین دنیا؛ در پیک نیک و هنگام تفریح،

زیر این کتری آب جوش برای بعضی از مخلوقات خدا،

جهنم سوزانی برپاست؟

آیا اینجا همان کنار دوزخ است؟

جهنم سوزان چگونه است؟

آیا زیر این آتش ، جهنمی سوزان برپاست؟


جهنم کجاست؟

جهنم چگونه است؟ دوزخ، برزخ ستمکاران کجاست؟


 

شـایـد جـهـنـم ایـنـجـاسـت… در مـغـز انـسـان

محـل استـرس و عـذاب و فـقـر و دعوا یـا حـقـارت ؛ جای دوزح مانند و وحشتناک کـه از شـدت رنـج و محـنـت قـرمـز شـده، جـایـی کـه در اون یک لـحـظـه آرامـش خـاطـر نـداری حـتـی گـاهـی اوقـات از خـدا طـلـب مـرگ می کـنـی…

شـایـد هـر بـدبـخـتـی کـه در زنـدگـیـت مـتـجـلـی شـده، نـقـطـه آغاز آن هـمـیـن جـا اسـت،

افکـار زشـت و پـلـیـد تـو…

بـراسـتـی جـهـنـم و بـهـشـت، کـجـای ایـن عـالـم هـسـتـی اسـت؟؟؟

جهنم کجاست؟ جهنم چیست؟ جهنم چگونه است؟؟؟

آیا جهنم جایی در همین منطقه قرمز مغز ماست سختی های زندگی ما از کجا نشات می گیرند؟


 

راز خوشبختی و سعادت انسان


جـهـنـم دره کـجـاسـت؟


جـهـنـم دره” از کـجـا آمـد، که نـمـاد عـالـم اسـفـل شـد؟

valley of Gey Ben Hinom – valley of hell

دره جهنم: عبری است (‎Gêhinnôm) گ هینوم یعنی دره‌ هینوم، در اطراف اورشلیم. متاسفانه اون زمان کودکان در آنجا برای خدایی به نام مولوخ قربانی می‌شدند و بعدها در آن گودی، آتشی ماندگار افروخته شد که این آتش، تجسمی شد برای جهنم، و مکانی برای محکومیت و نابودی گناهکاران.”جهنم”، که گاها به صورت جهنم‌ دره  به کار برده می‌شود، دره‌ای در اورشلیم است.

دره جهنم در اورشلیم است که محل سوزاندن زباله‌های شهر بود و بعدها، افراد آن وادی، بر اساس باورهای خود، جنازه‌ی کسانی را که از رستگاری‌شان نومید شده بودند و گناهکاران را در جهنم دره می‌سوزاندند.

این دره یا تنگه خالی از شادی، همچنین عبادت گاه آن دسته از بنی اسرائیل بود که  پیکره‌هایی از خدایان‌شان، مانند بت مولوچ و بت بعل، (‎همون بتی که اسمش در قرآن آمده) رو در این دره ساخته و عبادت می‌کردند. ضمنا بت بعل (بت بـل) همون بتی است که کوروش (کبیر) می پرستید، می توانید در استوانه کوروش این را بخوانید، که کوروش از بت بعل یا بـل و بتی بنام نبو تقاضا کرده به سلطنتش برکت دهند. ضمنا کوروش در متن استوانه از زبان خودش گفته که من پیکره خدایان را از بابل برگرداندم و پرستشگاههای بت بعل (بت بـل) را در اورشلیم برپا کردم (شاید منظور کوروش، همین جهنم دره بوده چون تقریبا در همان زمان بوده). جهت اطلاع ، متن استوانه را کامل بخوانید، یا سایت هایی که در مورد بت پرست بودن کوروش کبیر هستند را بخوانید…

دره هـیـنـوم “جـهـنـم دره”
اما کم کم، جهل و نادانی شدت گرفت و منجر به خرافات دهشتناکی شد. آنها در آن دره، قربانی کردن کودکان را شروع کردند، و روزی مردی جاهل به نام هینوم، در آنجا فرزند خود را برای بت بعل، قربانی کرد و از آن بعد آن دره را دره‌ی پسر هینوم نامیدند. ضمنا در آنجا آتشی ماندگار برپا کردند و مجرمین را در آنجا به انواع مجازات ها می رساندند.

valley of Gey Ben Hinom

G – Hinom = Gêhinnôm

جی یعنی دره؛ بن یعنی پسر؛ و هینوم هم اسم اون شیطان صفتی بود که فرزندش رو برای یک بت قربانی کرد.

بعد ها بن از این نام حذف شد، و فقط گ هینوم روی اون باقی ماند یعنی دره هینوم، و خدا هم که همه کارهاش یه حکمتی داره، در قرآن برای جهنم (در زبان عربی گ نداریم) اسمی با مسما و اصل و نصب دار رو انتخاب کرد: دره ای واقعی که محل سوزاندن زباله ها بود، بعد محل سوزاندن جنازه نا امیدان، و جایی که بت پرستان برای پرستش بتها در آنجا جمع می شدند، و کودکان را برای بت هایشان قربانی می کردند… 

برای شما عزیزان لینک گوگل رو هم گذاشتم، جهنم دره هم اکنون در اورشلیم تبدیل به یک منطقه توریستی شده که میتوانید خیابان Gey Ben Hinom را وسط تصویر پیدا کنید و ببینید.


جهنم واقعی کجاست؟ و چگونه است؟

 کسی نمیداند، فقط اینکه خداوند به کسی ظلم نمی کند،

 و این نفس هر کسی است که به خودش ظلم می کند…


جـهـنـم و بـهـشـت:     Hell and Paradise

دوزخ و فردوس، اگر در این دنیا باشند یا نباشنـد ؛ چه تاثیری در عاقبت کارما آدما داره.

بهرحال ستمگران مجازات خواهند شد؛ و خویشتنداران سعادت مند…

مهم اینه : طوری زندگی کنیم که ناله و نفرین و دل شکسته پشت سرمان نباشه. حالا این جهنم و بهشت، هر جا که می خواهند باشند.

بهشت و جهنم همین دنیاست، یا هر جای دیگه ، اگه قراره مجازات بشی، خیلی فرقی برات نداره…


 

بت های قلبت رو بشکن


جـهـنـم چـیـسـت؟      What the hell

هرجا که باشد؛ زندگی در آن حقارت بار است, دوزخ است , برزخ یا “عالم اسفل” هر چه باشد, زندگی در آن بیشتر تجربه مجازات است تا زندگی!!! جهنم ، جایی است که خشک شده و حتی آسمان آن تشنه رحمت خداست… عده ای بسیار قلیل می گویند: جهنم جایگاهی است در همین دنیا؛ که دست جهنمیان به میوه درخت های (محصول کارخانه های) دنیا نمیرسه…

می گویند: جهنم جایی است ، که جهنمیان لباس عزت بر تن ندارند، جایی که زندگی… بدون لوازمی که در شان یک انسان است در آن جاریست!

جهنم چیست؟ جایی که اهل جهنم همیشه در استرس، نداری، تشنگی و ترس از آینده زندگی می کنند…

جهنم کجاست؟ جایی که جهنمیان و مامورین جهنم ، با الفاظ رکیک و زشت سخن می گویند…


جـهـنـم کـجـاسـت؟ آیـا بـهـشـت و جـهـنـم هـمـیـن دنـیـاسـت؟:   Where the hell

به گفته عده ای (کمتر از ۱۰٪ مردم، بهشت و جهنم همین دنیاست؛ و به گفته خیلی مذاهب، جایی دیگر خارج از زمین… اطلاعات زیادی در دست نداریم.

احتمالا دنیای بهشت و جهنم زیاد از هم دور نیستند، چرا که در قرآن گفته: اهل جهنم به اهل بهشت با التماس می گویند،  جرعه ای آب به ما بدهید!! شرایط به گونه ای است که آنها حتی می توانند با هم صحبت کنند!!

عده ای می گویند: شاید منظور از جرعه ای آب، همان تقاضای قرض گرفتن مبلغی برای گذران زندگی باشد، شاید هم همان آب باشد… معلوم نیست.

شاید هم بهشت و جهنم ؛ از هم دورند خلاصه ما نمی دانیم…

جهنم چگونه جایی است؟ جایی که زندگی در آن جسمانی است… پس احتمالا آب هست؛ هوا هست، باران و دریا هست… مامورین دوزخ و البته مجازات هم هست…

بهشت و جهنم کجاست؟ جهنم چیست؟

World, heaven and hell are not too far apart hell is a place to deal with outbreaks of rebellion


جـهـنـم یـعـنـی: Hell’s

ندامتگاه که نه… فقط ندامتگاه نیست. جهنم محلی برای روبرو شدن با طغیان های دوران سرکشی… جهنم؛ آتشی که از دلهای سیاه ، و بد قلبی گناهکاران زبانه می کشد… جهنم هر چه باشد ، سزای ستمکاران است و خدا ظالم نیست…

خالق جهنم: زشتکاران…  بدکاران… و نابکاران…


زندگی محترمانه


بـرای مـثـال: هـیـتـلـر و بن لادن و امـثـال اونها

اگـر در جایی مـثـل دوزخ مـجـازات نـشـونـد؛

بـایـد از خـود بـپـرسـیـم: آیـاخـدا ظـالـم اسـت؟…


دربـاره ی جـهـنـم چـه مـی دانـیـم؟ About Hell

اطلاعات مان در حد اخبار پیامبران و کتب آسمانی است… یادمان نرود بهشت نیز بشارت داده شده!!! عده ای میگویند: آتش جهنم در کار نیست و خدا کسی را نمی سوزاند؛ اما خدایی که روی همین زمین، در همین دنیا مخلوقاتی را می سوزاند، بعید نیست در دنیای دیگری نیـز، همین کار را انجام دهد…


جـهـنـم گـنـاهکـاران:  Hell Guilty sinners

جایگاهی ویژه برای کسانی که خود را به خواب زده بودند، نابکارانی که در زندگی طغیان کرده بودند، این بار در جهنم گرفتار می شوند… راه فرار ندارند. اینجا همان آخر خطی است که می دانستند.


فـیـلـم جـهـنـم:  Movie Hell

البته این فیلم جهنم نیست… این فقط تصویری از یک آتش فشان فعال است! که فقط با دیدن آن می توانید تصوری واقعی تر از جهنم سوزان داشته باشید… می گویند آتش دوزخ، خیلی گرمتر است. اما همین آتش فشان و مواد مذاب آن کافیست.برای پاسخ به یک ظلم…


غـار جـهـنـم:  Cave hell

غار جهنم در قسمت شرق کویر ایران ؛ در فاصله ۱۵km از حاشیه جاده بردسکن عشق آباد واقع شده است. عمر این غار ، ۵۰ میلیون سال تخمین زده شده است.

چون فضای غار گرم است؛ به همین علت غار جهنم نامیده شده است…

و چون اسم سوراخ جهنم را بر روی آن گذاشتند، طبیعی است که عده ای بیکار، برای آن افسانه ها ساختند، و هر چه بگذریم، بر این اوهام و خیالات افزوده خواهد شد.

این تخیلات، اگر چه ظاهرا باعث تقویت دین، اما در دراز مدت باعث تخریب دین می شوند…


غـذای جـهـنـم چـیـسـت؟ Food hell

دنبال چه هستی، بجای اینکه روی افکارت و زشتی های کردارت کار کنی و برطرفشون کنی؛ میخوای بدونی که در جهنم چه غذایی می خورند؟ بالاخره یه کوفتی می خورند… زمان بسرعت در حال گذر است، و تو میتوانی دنیا رو تغییر بدی… اما نشستی تا ببینی که گناهکاران در جهنم چه خوراکی میخورند؟ خوب کوفت میخورند خیالت راحت شد.

حالا که خیالت راحت شد ؛ برو تو آینه یه نگاه به خودت بکن، یه کارایی رو به یادت بیار ، ببین چند تا دل شکسته پشت سرته، به حسابات رسیدگی کن قبل از اینکه از اون غذا های جهنم (کوفت) به تو هم بدهند…

اخلاق فراموش شده؛ و این سئوال “خورد و خوراک جهنم چیست” مشکل اطرافیان تو را حل نمی کند…


عـکـس جـهـنـم تـصـاویـر جـهـنـم:  Photo hell

همونطور که میدانی جهنم را فعلا نمی توان با چشم دید، مگر نظر اون عده که می گویند: بهشت و جهنم همین دنیاست… عده ای دیگر می گویند دوزخ جایی دیگر است که ما نمی دانیم…

جهنم کجاست؟ عکس تصاویر جهنم

جهنم, دوزخ, برزخ, عکس جهنم, تصاویر جهنم…


خـانـه مـن جـهـنـم:  My home hell

این شعار افسرده هاست… که همیشه می گویند: من تنهام، من که بهشت نمی روم ؛ خدا ما رو آفریده که عذاب مون بده… جهت اطلاعتون خدا هزار بار گفته:

باز آ  باز آ  هر آنچه هستی باز آ – گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ

این درگه ما درگه نومیدی نیست – صد بار اگر توبه شکستی باز آ

امتحان کن، شروع کن، بگو خدا من آماده ام…

البته انتظار پـولدار شدن نداشته باش، یـعنی برای پـولدار شدن اینکارو نکن…

هر پـولداری ناراحت میـشه ، اگه یکی بخاطر پـول بخواد باهاش دوست بـشه…

ولی مطمئنا خدا کاری میکنه که بـه آرامش خاطر بـرسی…


راز خوشبختی انسان


چـاه هـای جهـنـم:  Well of Hell

اگه قراره مجرمین در جایی مجازات شوند، دیگه فرقی نمی کنه که از بالای چاه های جهنم به پایین پرتاب شوند یا از بالای کوه جهنم به پایین پرتاب شوند.

مهم اینه که دلی رو نشکنی و اونجا نری ؛ حالا اگه رفتی دیگه خیلی برات فرقی نمی کنه؛ چاه های جهنم چه شکلی باشند. مهم اینه که ارزشت رو جلوی خدا پایین نیاری…


سـاکـنـیـن جـهـنـم:  Residents of Hell

معلومه که “ساکنین جهنم” کسانی بوده اند که دلی رو شکسته یا ظلمی کرده یا خدایی خدا را انکار کرده اند…. جهنم کجاست؟ معلوم نیست اما ساکنین آن چه کسانی هستند؟ این یکی کاملا معلومه…

جهنمیان، کسانی هستند که :

ندای قلبشون رو انکار کردند، و بقیه رو خودت میدونی…


فیلم: ماموران عذاب جهنم چه شکلی هستند؟ (جهنم چگونه است)

 راز خوشبختی انسان اینجا در این صفحه


جهنم کجاست جهنم چگونه است، جهنم دره کجاست، دره جهنم کجاست، عذاب ساکنین جهنم چگونه است؟  [ikl ;[hsj,[ikl ]dsj,[ikl ]’,ki hsj,[ikl nvi ;[hsj,nvi [ikl,]hi [ikl,[ikl,[ikl ]’,ki hsj… [ikldhk,ubhf [ikl, sh;kdk [ikl,ubhf [ikl ]’,ki hsj? جهنم چیست جهنم کجاست چگونه است سر جهنم کجاست و چگونه است جهنم و بهشت همین دنیاست

۳۰ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. افسانه گفت:

  اشنایی با جهنم واقعی به خوب بودن انسان دراین دنیا کمک می کند

 2. افشین گفت:

  اون فیلم زنده خوری بوفالو خیلی دردناک بود لطفا از سایت بردارید.
  در ضمن به جای این خیال بافی ها برای شناخت اینکه بهشت و جهنم کجاست، به آیات قرآن مراجعه کنید. ممنون

 3. لثل گفت:

  سلام عذاب های جهنم و پاداش های بهشت به خیال انسان هم نمیرسد پس این یک دلیل هست که مطلب شما رد هست یا اگر از نظر فلسفی گفتید که فرق داره…

 4. رضا گفت:

  شماهایى که میگید جهنم وبهشت همینجاس. کافرید مغزتون کوچیکه. اگه جهنم و بهشت اینجاس چرا کسى جاودانه نمیشه؟ چرا کسى که تو رفاه و آسایش یا بهشته روزى خوار میشه و محتاج یا جهنمى درصورتیکه رجعت از بهشت وجود نداره قران گفته.. خدایا ما اشرف مخلوقاتیم مثلا.. ک شیطانم خدا و بهشت وجهنم رو انکار نمیکنه. ببخش خدا من تنهات نمیزارم…

  • نویسنده کیان گفت:

   سلام آقا رضا مطلب جالبی بود ، ما هم نگفتیم که از چیزی مطمئن هستیم ، فقط باید تامل کرد…

 5. یا سلام تجربیات نزدیک به مرگ منفی (جهنمی) میتونه راه گشا باشد صدها کلیپ تجربه عذاب جهنم (چگونه است) در اختیار دارم که بتدریج دوبله شده و در سایت zekra1.ir قرار میدهم الان ۱۱ کلیپ گذاشته ام میتونید ببینید اکثر گزارشات مطابق آیات و روایات است کانال تلگرام:
  @hoshdar1

 6. ... گفت:

  ینی جهنم هیولا هم داره ؟ یا شما تموم چیزهای ترسناک رو ب جهنم نسبت میدید؟ درسته جهنم ترسناکه اما اینکه چجوری ترسناکه رو نمیشه گفت…

  • نویسنده کیان گفت:

   سلام عزیزم
   مثل اینکه خوب متوجه نشدی ، من که نمیگم جهنم هیولا داره ؛ من گفتم ممکنه که همین ادمای اطراف مون ، اگر گناه کنیم برامون تبدیل به هیولا بشن… و در همین دنیا عذاب مون کنند… یا ممکنه حرف اونایی که تناسخ رو قبول دارند درست باشه که میگن اگر گناه کنیم بعد از مرگ مثلا در جسم یک پشه می رویم و در دام یک سوسک یا عنکبوت می افتیم و اون برامون میشه یک مامور عذاب و از این حرفا…

 7. عاشق خدا گفت:

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون که تو این بحبوحه سایت های بیخود و نامفید،حداقل مطالبی مهمتر از آن ها را بیان میکنه.در مورد عذاب و پاداش خداوند نظر های متفاوتی وجود داره.به نظر بنده،نظریه سمبولیک بودن جزای خداوند،عقلانی تر و زیباتر است.ابتدا باید بدانیم که بخشی از جزای ما در همین دنیاست.خلاصه نظریه سمبولیک:در صحنه قیامت و یا در برزخ،چون انسان ها همگی متوجه ذات حق و اصل خود میشوند،میخواهند که لقای رب داشته باشند اما به دلیل اعمالشان خداوند آن ها را از خود دور میکند و اگر در قرآن و کتب الهی داریم که مثلا مار ها و یا ماموران ترسناک،این ها همه جلوه ای از آن عذاب دردناک(عذاب دوری از خداوند)هستند.و همچنین این بحث درباره بهشت نیز صدق میکند که خدا میگوید:”و رضوان الله اکبر” و یا”الذین آمنوا اشد حب الله”.البته آیاتی هم در نفی این نظریه بیان شده.به نظر بنده در آخرت ما جسم نداریم و فقط نفس ما در آن جا حضور دارد اما اکثرا میگویند که جسمی لایق آن جهان داریم.در کل فراموش نکنید که اصل دین این چیزها نیستند و امثال این مسائل نباید باعث ایجاد تفرقه در بین ما شود.اصول ادیان الهی در درجه اول کمال معنوی است که پایه کمال معنوی کمال اخلاقی است(به اعتبار یات اولیه سوره آل عمران و روایات).اخلاقیات را فراموش نکنیم…(در مبحث اخلاق،کتاب اخلاق شیخ عبدالله شبر بسیار مفید است و همچنین جامع الدرر آیت الله فاطمی) موفق و پیروز باشید.با آرزوی سعادت در دوجهان….

 8. م گفت:

  سلام
  جهنم همین دنیاس
  نمیفهمیم
  وقتی از داشتن لذت نمیبریم
  و از نداشتن در عذابیم
  وقتی حرص مهلت زندگی بهمون نمیده
  وقتی ادم فقیر می بینیم و ککمون نمیگزه
  جهنم همین جاس…..(یکیش خودم)

 9. احمد گفت:

  با سلام و خدا قوت .مطالب جهنم چگونه است بسیار جالب بود ، حداقل برای اونهایی که ایمان کمی به جهنم و بهشت دارند. خسته نباشید. بالاخره اثر داره این مطالب بی اثر هم نیست…

 10. سهیل گفت:

  بله واقعا جهنم بهشت تو همین دنیاست شاید تو جوونیهاتون خوش باشید ولی به فکر روزی باش که میخوای تقاص این کارهاتو بدی

 11. لعیا گفت:

  صفحه جهنم چگونه است ، عالی بود، ولی باید از اخرتمان بترسیم…

 12. ناشناس گفت:

  این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت
  هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت
  دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود
  گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت
  با آرزوی سلامتی هرچه زودتر

 13. ناشناس گفت:

  خدایی خیلی داغونی
  امیدوارم زودتر حالت بهترشه
  فیریک جهنم زدی!
  مواظب باش روش زیاد قفل نکنی شاید همونجا گیربیفتی ها
  ازبهشت عکس و فیلم نداری؟
  باورکن هم ثوابش بیشتره هم واسه روحیه ات خوبه

 14. مهدی گفت:

  تصور اینکه بهشت یه باغ و جهنم یه جاییه پر از آتیش فک نمیکنم واسه آدمای الان خوب باشه … ۱۴۰۰ سال پیش پیامبر نمیتونس به عربا بگه بهشت جاییه که آدمای خوب توش جم شدن و جهنم جاییه که توش آدمای بد دور هم جم اند … اگر اینو میگفت باید به حکمت خدا شک میکردیم … گفته جهنم آتیش داره که عربا بترسن گناه نکنن و بهشت حوری داره باغ داره که خوششون بیاد و کارای خوب بکنن … وگرنه جهل عربا الانم که الانه واسه همه معلوم و مشخصه …

  • نویسنده کیان گفت:

   سلام برادر
   ما ایرانیا اونقدر خودمون رو بالا دیدیم و عربا رو ذلیل و بدبخت انگاشتیم ، که خدا داره خودمون رو ذلیل و بدبخت میکنه و به عربها عزت و آبرو میده، باید این خوار شمردن اعراب و بقیه اقوام رو از افکارمون بیرون کنیم و یه نگاهی به وضع امروز خودمون بیندازیم.
   در ضمن حواست نیست اون آتیشی که در آتش سوزی جنگل های کلرادو دیدی یک تصور خیالی از آتش نبود بلکه خود همان آتشی بود که تو فکر میکنی وجود نداره و یک توهمه؛ تو باورت نمیشه و نمیتونی تصور کنی، منظور اون تئوریسین ها اینه که خدا واقعا کسانی یا موجوداتی رو در آتش می اندازه، نیازی نیست صبر کنیم تا بعد از مرگ… در همین دنیا هم میتونی یه چیزی شبیه جهنم و البته بهشت رو ببینی…

 15. امیر گفت:

  من که میگم جهنم و بهشت همین دنیاست…

 16. ناشناس گفت:

  مخالفم ..کوروش بزرگ بت پرست نبود فقط به عقاید مردم احترام میگذاشت. بهتره توهین به شناسنامه یه تمدن پاک و بزرگ نکنی

 17. روزبه گفت:

  مخالفم، بهشت و جهنم جایی فراتر از کره زمین هست، ولی در مورد دره جهنم مطلب جالبی بود.

  • نویسنده کیان گفت:

   سلام عزیزم ، من هم نگفتم که میدونم بهشت و جهنم کجاست، فقط حرف یک عده ای رو بازگو کردم که می گویند: قسمتی از این دنیا، گاهی خیلی شبیه به بهشت و دره جهنم میشود. ممنون از نظرت

  • ناشناس گفت:

   روزبه جونم داری اشتباه میکنی

 18. یگانه گفت:

  سلام
  در مورد این که جهنم چگونه است است، نمیتوان به این راحتی اظهار نظر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.