ارتباط با زن شوهردار | رابطه با زن شوهردار | روابط نامشروع در ایران

ارتباط با زن شوهردار | رابطه با زن شوهردار | روابط نامشروع در ایران

ارتباط با زن شوهردار

Relationship with a married woman

مـثـل پـدرت آدم، کـه پـس از دسـت زدن بـه مـیـوه مـمـنـوعـه:

  • از مـقـام خـود فـرود آمـد.
  • بـه جایگاه پـسـت تـری رانـده شـد.
  • لـبـاس عـزت از تـن او بـدر آمـد.

رابطه نامشروع، با زن شوهردار (میوه ممنوعه زندگیت) زشت ترین کاری که بعنوان یک انسان می تونی مرتکب بشی.

پا گذاشتن وسط رابطه بستگی یک زن و شوهر، نابود کردن یک زندگی، خیانت و … چی بگم.

ارتباط نامشروع با زن شوهردار

ارتباط با زن شوهردار

یک زن شوهردار که بـانـو و خـانـم یـک خانـه است، ستـون فـقـرات خانواده است، بـوسیـله پیـشـنـهاد نامشروع یـک بیمار روانی که بـه هیـچ یک از اصول اخلاقی مـعتـقـد نـیـسـت؛ به مرد خود، خیـانـت می کنـد.

اگر بـا آن عفـریـتـه مراوده داری؛ معـاشرت و تـفـریح می کنـی، بـا زوجـه مردی که خود خبـر نـداره… سر چوب خدا را بـزودی مشاهده خواهی کـرد.

طـغـیـان کرده ای و بـزودی فروکش خواهی کرد، بـا طوفان خشم الهی…

تـوجیـه نکن، دلیـل نیـاور… ایـن ارتبـاط شیـطانی ارتباط با زن شوهردار با “زن متاهل” پـذیـرفتـنـی نـیـست.

بـه نفس سرکش خود تن دادی و بـا توجیـه خود را قانـع می کنـی! بـیـدار شو اینجا خدا خواب نیست، بیهوش و مست نیست، خداست آنکه لحظه بـه لحظه تـو را ثـبـت می کنـد.

چه ارزشی دارد ایـن (مـاده مـؤنـث) این ارتباط با زن شوهردار ؟ ایـن لذت نامشروع، این اتصال کریهــ و زشـت… وقتـی در پی آن زندگی برایت سخت می شود، به فـقـر و فلاکـت می افتی و لبـاس عزت آینده را ، در کردار امروزت جا می گذاری.

نمی گویم بدلیل ارتباط با زن شوهردار سزاوار چوبـه دار هستـی ، یـا بـایـد خود را بـدار اویـزی، تنـها اینکه کنار بگذار این زشتی بی حد و اندازه را… فرار کن از ایـن جهنمی که در آن گرفتار شده ای.

شـوی آن زن، همـان دل شکسته ای است که طوفان آهش زندگیـت را بر بـاد می دهد.

این طـرز بـرخـورد بـا زنـدگی آن شوهر ، همان طرز برخورد خداست بـا زندگی تـو آن هنگام که التماس می کنی که خدایا نجاتـم بـده.


 l ارتـبـاط بـا زن شـوهـردارl


روزی یـقـه ات را مـی گـیـرد ایـن تـقـدیـر تـیـز بـیـن، فـرامـوش نمی کـنـد.

مگـر بـا تـوبـه و بـخـشـش ، مـورد عـفـو الـهـی قـرار بگـیـری.

اگـر شـوهـر آن زن فـهـمـیـده کـه حـتـمـا عـذرخـواهـی کـن و اگـر نـفـهـمـیـده، بـنـا بـر مـصـلـحـت؛

تـنـهـا از خـدا طـلـب بـخـشـش کـن…


ارتباط نامشروع با زن شوهردار

ارتباط با زن شوهردار


درابـطـه بـا زن شـوهـردارد

Relationship with a married woman

رابطه نامشروع با زن شوهردار

رابطه با زن شوهردار

بـر در هر خانـه نـوشتـه شده، حریـم خصوصی است احـتـرام بـگذاریـد. تـو و اون رفیـقه ات حرمت پـیـرامون آن خانه را شکستید؛ بـرخلاف انـتـظار خدا؛ با اون زوجه مـتـاهل، اون زن شـوهـردار، رابـطـه نـامـشـروع داشتـی…

پـیـونـد شیـطانی را تـمـام کن. بـه حلقههای زنـجـیـر خـانـواده احتـرام بگـذار؛ خط تیـره نفس را پـیـروی نکـن.

ارتبـاط بـا اون عفریتـه بـدسرشت، که بـا شیطان متحد شد جایز نـیـست. فـرار کن… به شهری دیگر ، از مشاور خانواده از بزرگ فامیل از هر کسی می توانی کمک بگیر. اگر ناتوان از کنترل نفس هستی نزدیکش نـرو… (البـتـه که ناتوان هستی) فرار کن ایـن میـوه ممنـوع بـرای سقوط تـو ، بـه سراغت خواهد آمد.


 « رابطه با زن شوهردار » 


 از مـقـامـت سـقـوط مـی کـنـی… 

 لـبـاس عـزت از تـن تـو بـدر می آیـد؛ 

 و بـه جایگـاهی سـخـت تـر تـبـعـیـد می شـوی. 

 مگـر ایـن کـه ، تـوبـه کـنـی و بـرگـردی… 


رابطـه نـامـشـروع بـا زن شـوهـردار، زنـدگیت را پـیـوستـه سیـاه خواهد کرد؛ مگر تـوبـه کنـی و بـرگردی بـه سوی خدا و تکرار نکنـی…

امروز زمان آشتـی بـا خدا و سپـیـدی صبح فرا رسیـده ، آشتی بـا خودت، زمان بـیـدار شدن و بـرخاستـن فرا رسیـده. بـرخیـز و منقلب شو؛ در انتهای مسیـر زنـدگی، دیـواریـسـت بنـام مرگ، بـا آن که بـرخورد کنی کاملا بـیـدار می شوی.

اما من میـگویـم هـم اکـنـون بـرخیـز


 روابـط نـامـشـروع در ایـران

Affairs in Iran

ظاهرا محدودیت ها و مشکلات اقتـصادی منـجر بـه شیـوع ارتبـاط بـا زن شوهر دار و روابـط نـامشـروع در ایـران شده ، اما ایـن ظاهـر امر است. بـد دلی و بـد قـلـبـی مردم در شیـوع روابـط نـامشـروع در ایـران بـیـشـتـر نـقـش داشتـه است.

بـر فرض کـه آزادی یـا محدودیـت هر دو آزمـایـشـات الـهـی بـاشنـد، میـانگیـن کنـتـرل روابط نامشروع در ایران مـتـاسفانه بـیـشتـر از خیلی از کشورهایی بوده که هیچ ادعایی ندارند.

بـا شیـوع نـاگـوار روابـط نـامشـروع در ایـران ؛ دور از انتـظار نـیـست که میـانگیـن خوشبختی و سعادت ایـن کشـور سقـوط از جایگاه ، و از دست دادن لـبـاس عـزت مردم ایـران بـاشـه.


ارتباط با زن شوهر داررابطه با زن شوهردار” و البته هزاران زشتی و گناه دیگر را ترک کنید،

تا ایران از این جهنم ارواح، مبدل به گلستان شود…


رابطه نامشروع با زن متاهل و شوهر دار

ارتباط با زن شوهر دار ، رابطه با زن شوهردار

رابطه با زن شوهردار، ارتباط با زن شوهر دار 

۲ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. ناشناس گفت:

    شرم بر نامردان این روزگار.

  2. ناشناس گفت:

    حتی به زبون آوردنش هم شرم داره. ببخشید مردن بهتر از اینجوری زنده بودن است. شرم باد بر کسی که حتی این کار از فکرش عبور کنه. یعنی شروع پلیدیا و زشتی. وقتی به حریم یک نفر تجاوز میکنی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.