راز خوشبختی و سعادت انسان

.

     باورت میشه انسان 

.

 داری راز خوشبختی رو میخونی 

.

  چیزی که همه آرزوش رو دارند 

.

.

.

بـدون شک  اولـیـن پـاسخ خـدا ، بـه معـمای راز خوشبختی و سعادت انسان،

در افـسـانـه ای قـدیـمی کـه حامـل پـیـام مهـم خداست ، پـنـهـان شـده اسـت.

 

هـنـوز در دنـیـای مـدرن، وقـتی فـرزنـدان آدم بـه میوه ممنوعه اطـرافـشــان نـزدیک مـی شـونـد،

مـجـازاتـی از هـمـون جـنـس مجازات پـدر،  اون ها رو از کرده خـود پـشـیـمـان می کـنـه.

.

ـــ از مقـام خـود فـرود مـیـان.           ـــ شرایـط زنـدگـیـشـون سخـت تـر مـیـشـه.

ـــ لـبـاس عـزت از تـنـشـون در مـیـاد، بـه عـبـارتی  ( ملـزومات یک زندگی آبرو مندانه از اونا گرفته میشه )

 

اگه به ندای قلبت گوش بدی، خودت میدونی از بین همه میوه های اطرافت ، کدام یک میوه ممنوعه  است. شاید حق مسلم یک انسان، شکستن یک دل، چشم  داشتن به داشته های کسی، از هم پاشیدن یک خانواده، بر ملا کردن یک راز، رابطه نامشروع با یک متاهل؛ یا افکار و کردار ی که ….  خودت  کاملا میدونی.

.

در  هـمه اون ها  یک چـیـز مـشـتـرکـه  ” لـذت ”  مثـل خـوردن یک میـوه خـوش طـعـم.

.

بـسـوی خـودت بــر مـی گــرده

.

 پاسخ دیگر معمای راز خوشبختی و سعادت انسان 

.

در کنجکاوی هایم دیدم آدم های بـدبـخت، کسانی بودند که تو زندگی شون حداقـل یک دل رو شکسته بودند، و اغلـب بیشتر از یک دل. همونـطور که صدای ما به کوه می خوره ( پژواک) و بـه سمت خودمون  بـرمی گرده، ایـن جهان طوری آفریده شده کـه اثرات کردار ما در آینده، بصورت مشکلات، سختی ها، حوادث و بدبختی بـه سمت خودمون  برمی گرده.

 بـرمی گـرده پـاسـخ قـدیـمی  معـمای راز خوشبختی وسعادت انسان بـود.

.

.

 غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

.

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

.

اما انسان ها  زشتیهـا را خلق کردند  و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات میکنند

.

راز سعادت و خوشبختی انسان

 نتایج بررسی هـزاران سرگـذشت در جامعـه

.

وقـتـی تـعـریـف خـوشـبـخـتـی ایـنهـاسـت: 

لـذت ــ آرامـش خـاطـر ــ سـلامـتـی ــ پــول ــ آبــرو ــ هـمـسـر و  فـرزنـد خـوب  و خـیـلـی چـیـزای دیگـه.

وقـتـی طـغـیـان و ظـلـم مـی کـنـی، روزگـار هـمه یـا قـسمـتـی از ایـن نـقـاط ضعـفـت رو از تـو می گـیـره، بـلکه فـروکـش کـنی سرت به سنگ بـخـوره و مـجـبـور بـشـی بـه کـردارت فکـر کـنی.

.” بـلکـه اصـلاح بـشـی “

وقتی ستم می کنی ، خدا میتونه از هزار راه آرامش خاطرت رو بگیره و خوشبختی رو برات تبدیل به یه خواب کنه

خوشبختی یعنی لذت و آرامش خاطر

خوشبختی یعنی: داشتن آرامش خاطر

بت یک انسان بجای خدا

.

 بت های قـلـبـت رو بشکـن، تـا مـتحـول بـشـی 

.

بـت هـر آدمی اسـت کـه بـه جـای خـدا، اون رو در مـدیـریـت دنـیـا مـوثـر بـدونـی  و لـحـظـه ای بـه اشـتـبـاه فـکــر مـیـکـنـی کـاری از دسـتـش بـر مـیـاد   و جـای خـدا قـرارش مـیـدی.

بت همان کسی است که بجای خدا ، در مخیله ات فکر میکنی میتونه مشکلت رو حل کنه، و برای راضی نگه داشتنش مجبور میشی سرت رو جلوش خم کنی.

.

داسـتـان کوتاه دختـر فـقـیـری که سـوار بـنـز آخریـن مدل مردی پـولـدار شـد ؛ حتـما بخون

.

خـونـدن ایـن مـطـلـب زنـدگـیـتـون رو مـتـحول می کـنـه – الـبـتـه اگـر دنـبـال تحول باشیـد

.

بـخـاطـر اهـمـیـت بـسـیـارش ؛  در یـک صـفـحـه جـداگـانـه گـذاشـتـم

.

بت های قلبت رو بشکن - در این صفحه استثنایی

 

جبر و اختیار

.

پاسخ نهایی به معمای دیرینه “جبر و اختیار”

.

وقتی با ماشین در کوه، داری از جاده بالا مـیـری، دو انتخاب پیش رو داری، راه مستقیم که بـه قله میـرسـه و یـا سقوط بـه دره ، اگـر تـه دره یک میوه ممنوعه وسوسه کننده دیـدی و فرمان رو پـیـچـونـدی بـه سمت دره ، و سقوط کـردی ، تـا ایـنـجـاش اختیار مطلق داشتی و تـسـلـط بـرفـرمان در دست تـو بـود، ولی از ایـن بـبـعـدش یعنی کـلـه مـلـق خوردنت و عذاب کشـیـدنـت جبره  و حالا که از مقام خود سقوط کردی، بـرای بازگشت بـه مقام یـا طبقه قـبـلـی زندگی ات ؛ بایـد مشکلات رو تحمل کـنی، صبر کنی، و بـا تغییر و اصلاح و الـبـتـه صـبـر ، دوبـاره بـرگردی بـه طبقه ای که قبلا بـودی؛ یا حتی از اون هم بالاتر.

.

درستـه، مـدیـریـت فـرمـول هـای پـیـچـیـده و تـصـمـیـمـات عـالـم بـر عهـده خـداسـت.

شایـد ایـن جبر بـاشـه  –  اَما ؛

بـر سر دو راهی های مهـم زنـدگـیـت، یـا همـون آزمایـشات سرنـوشت ساز؛

اختیار کامـل بـه تـو داده می شـه،  تـا ارزش و قـدر واقـعـی تــو رو ، خـودت مشـخـص کـنـی.

اگـر در آزمایـشـاتـی کـه ارزش درون تـو  رو  تـعـیـیـن می کـنـنـد، نـشـون دادی کـه بـی ارزشی؛

دیـگـه نـبـایـد تـوقـع زیـادی از تـقـدیـر داشـتـه بـاشـی.

ایـن قـانـون روزگـار، واقـعـا مـنـصـفـانـه اسـت.

بیشتر