جبر و اختیار

 

پاسخ نهایی به معمای دیرینه جبر و اختیار…

.

درسـتـه کـه در فـرمـولـهـای پـیـچـیـده خـدا گـرفـتـار شـدیـم…

.

و ایـن جــبــره…

.

ولی جالـب اینجاست، که فـرمـولهـای خـدا بـر مـبـنـای کـردار مـا نوشتـه مـیـشـه…

.

و ایـن اخـتـیـاره…

.

یـک مـثـال خـوب ایـنـجـاسـت… روی بـیـشـتـر کـلـیـک کـن…

پاسخ نهایی به معمای دیرینه “جبر و اختیار”

وقتی با ماشین در کوه، داری از جاده بالا مـیـری، دو انتخاب پیش رو داری، راه مستقیم که بـه قله میـرسـه و یـا سقوط بـه دره ، اگـر تـه دره یک میوه ممنوعه وسوسه کننده دیـدی و فرمان رو پـیـچـونـدی بـه سمت دره ، و سقوط کـردی ، تـا ایـنـجـاش اختیار مطلق داشتی و تـسـلـط بـرفـرمان در دست تـو بـود، ولی از ایـن بـبـعـدش یعنی کـلـه مـلـق خوردنت و عذاب کشـیـدنـت جبره  و حالا که از مقام خود سقوط کردی، بـرای بازگشت بـه مقام یـا طبقه قـبـلـی زندگی ات ؛ بایـد مشکلات رو تحمل کـنی، صبر کنی، و بـا تغییر و اصلاح و الـبـتـه صـبـر ، دوبـاره بـرگردی بـه طبقه ای که قبلا بـودی؛ یا حتی از اون هم بالاتر.

درستـه، مـدیـریـت فـرمـول هـای پـیـچـیـده و تـصـمـیـمـات عـالـم بـر عهـده خـداسـت.

شایـد ایـن جبر بـاشـه  –  اَما ؛

بـر سر دو راهی های مهـم زنـدگـیـت، یـا همـون آزمایـشات سرنـوشت ساز؛

اختیار کامـل بـه تـو داده می شـه،  تـا ارزش و قـدر واقـعـی تــو رو ، خـودت مشـخـص کـنـی.

اگـر در آزمایـشـاتـی کـه ارزش درون تـو  رو  تـعـیـیـن می کـنـنـد، نـشـون دادی کـه بـی ارزشی؛

دیـگـه نـبـایـد تـوقـع زیـادی از تـقـدیـر داشـتـه بـاشـی.

ایـن قـانـون روزگـار، واقـعـا مـنـصـفـانـه اسـت.

تقریبا میشه گفت : ما فقط موقع آزمایشات زندگی اختیار کامل داریم. و وقتی ارزش درون مان معلوم شد ، بقیه اش رو  روزگار بر مبنای ارزش درونمون تعیین میکنه که در کدام طبقه از هرم خوشبختی قرار بگیریم. و البته کسانی که پس از آزمایش، از مقام خودشون فرود میان باید صبر کنند ، و راه راستی پیش بگیرند تا شاید به لطف خدا در هرم خوشبختی، به طبقه ای بهتر از گذشته صعود کنند.

جهت یادآوری : هرم خوشبختی با هرم ثروت متفاوت است. ممکنه شخصی در بالای هرم ثروت باشد، اما در هرم خوشبختی در طبقات وسط یا پایین گیر کرده باشد. 

 

تعریف جبر و اختیار ، معنای جبرو اختیار، جبرواختیار چیست؛ معنی جبر و اختیار. راز خوشبختی و سعادت انسان. جبرواختیار جبر واختیار جبرو اختیار

یک دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. م گفت:

    الهی خیر ببینید یک نفر هم با مطالعه این مطالب دلش تکانی بخوره بسیا ارزشمنده و……….

پاسخ دادن به م لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.